Opzet van de opleiding Innerlijke Kind Coach

 

Veel mensen zijn op zoek naar een volwassen leven maar ervaren een gebrek ten gevolge van een leemte in de opvoeding. Zelf geraken ze daar vaak niet uit en dan kunnen ze de hulp inroepen van een Innerlijke Kindcoach.

Een Innerlijke Kindcoach is als een innerlijke wegwijzer die de mensen steunt en coacht in de zoektocht naar volwassenheid. Een Innerlijke Kindcoach maakt de mens bewust van zichzelf en zijn zoektocht in het leven.

In de opleiding tot Innerlijke Kindcoach krijgen de deelnemers vaardigheden aangereikt die hen in staat zullen stellen om te herkennen waar in de ontwikkeling van de mens er iets achter is gebleven. Aan het einde van de opleiding is de Innerlijke Kindcoach in staat om de cliënten te ondersteunen in hun verdere groei naar volwassenheid, dit met de daarbij behorende consequenties en aanvaarding van het dragen van eigen verantwoordelijkheden.

Rondom dit thema is de opleiding tot Innerlijke Kindcoach opgebouwd. In drie jaar tijd leiden wij de mensen op om in staat te zijn op een verantwoorde wijze mensen te begeleiden die zijn vastgelopen. Mensen die op zich helemaal gezond zijn maar die van huis uit iets in hun ontwikkeling hebben gemist.

Deze opleiding is ideaal voor mensen die een nieuwe uitdaging in hun leven zoeken, alsmede voor mensen die nog verder willen gaan in hun persoonlijke groei.

`De langste reis die een mens kan maken, is die van het hoofd naar het hart`

 

Inleiding

 

De vader van de gehechtheidstheorie, John Bowlby, stelde dat afhankelijk van onze voorgeschiedenis van hechting aan onze ouders, we de resultaten daarvan in onze jeugd, adolescentie en de volwassenheid kunnen terug zien. Is die voorgeschiedenis een van veilige hechting, dan zullen de kinderen daar positiever op reageren in de zin van ego-veerkracht, zelfrespect, emotionele gezondheid, initiatief nemen, sociale vaardigheden en concentratie in het spel, dan bij onveilig gehechte leeftijdsgenoten.

Een andere onderzoeker, Mary Main, legde het verband tussen deze gehechtheid in de jonge kinderjaren enerzijds en het gedrag van de adolescent en de volwassene anderzijds.

Deze en andere onderzoekers brachten in kaart wat John Bradshaw in 1987 al in de praktijk ontdekt had: "We leggen in de kinderjaren de fundering van ons gedrag en ons gevoel op oudere leeftijd". En met hem was het Innerlijke Kindwerk (Inner Child Work) geboren. Binnen het Innerlijke Kindwerk wordt er richting gegeven aan de manier waarop mensen hun levenspad betreden. Je zou kunnen zeggen dat Innerlijke Kindcoaches mensen kunnen inspireren tot het zoeken naar mogelijkheden om zelf een bewuster eigen levenspad te gaan bewandelen.

Binnen het Innerlijke Kindwerk is er een toenemende vraag naar coaches, die in staat zijn om mensen te leren “volwassener” te worden. De vraag is dan wat we verstaan onder “volwassenheid”. In het kort komt het er op neer dat men de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag en die verantwoordelijkheid dan ook leert aanvaarden.

En juist deze verantwoordelijkheid nemen doet lang niet iedereen. Velen verkiezen er bewust of onbewust voor het patroon dat ze vanuit de hechting meegenomen hebben naar het hier en nu voort te zetten. We blijven dus in de reactie van de hechting van het kind zitten, wat we meenemen naar de volwassenheid.

In feite leven deze mensen op sommige terreinen dus nog terug in de jaren dat ze klein waren en zijn ze gestopt met psychologisch door te groeien naar volwassenheid.

Echter, omgekeerd komt het ook voor dat jonge kinderen al snel “volwassen” moeten zijn en dat ze het gevoel en de gevoelens die bij het kind horen, afleggen. Ze krijgen als kind een volwassen verantwoordelijkheid te dragen, een verantwoordelijkheid die lang nog niet bij hun leeftijd past.

Ook hier hebben we te maken met het Innerlijke Kind. Echter niet het Kind dat zich opdringt, maar het Kind dat verloren is geraakt.

In beide gevallen leidt dit tot een niet optimaal functioneren als volwassene. Of men wil onvoldoende verantwoording dragen en blijft leunen op anderen, of men kan niet of onvoldoende voelen.

In beide situaties is de gemeenschappelijkheid dat men niet gelukkig is en dat men zoekende is. Dit kan tot uiting komen in de werkomgeving en met de partner. Men is op zoek naar zichzelf, men is op zoek naar het Innerlijke Kind.

Een Innerlijke Kindcoach wordt getraind om deze mensen die al of niet zoekende zijn naar hun Innerlijke Kind of Volwassenheid, te coachen en een dusdanige bagage mee te geven die hen in staat stelt het pad voor deze "zoekenden" te duiden. John Bowlby beschreef de karakteristieke reactie van een cliënt die zich bewust is geworden van iets wat hij "vergeten" was. "Eigenlijk heb ik het altijd geweten, maar ik heb er nooit aan gedacht" ( Bowlby 1988, p. 101). In het zelfde kader zou je kunnen zeggen: “Ik heb het altijd zo ervaren, maar het nooit zo gevoeld”. En juist dit zijn zaken waar een Innerlijke Kindcoach zich mee bezig houdt. Het leren voelen wat niet gevoeld is, het leren zeggen wat niet gezegd mag worden, het leren horen wat niet gehoord mag worden. Dit alles met als doel om het pad naar volwassenheid vollediger te kunnen bewandelen.

Tijdens de drie jaren training tot Innerlijke Kindcoach leer je deze en andere situaties te herkennen. Je leert een wegwijzer te zijn op het pad dat deze mensen aan het afleggen zijn, een pad van het hoofd naar het hart. Je leert vaardigheden, waardoor je mensen kan laten inzien waarmee ze bezig zijn en waar hun nood liggen. Je leert de theoretische kennis zowel als de praktische invulling van het begeleiden van mensen die het pad naar hun hart willen gaan bewandelen. En uiteraard vormt deze opleiding ook een verdieping voor eenieder die van zichzelf wil leren hoe en waarom hij/zij reageert zoals die reageert. Men is dan meer een coach van zijn eigen leven.

 

Opbouw van de opleiding

 

Eerste jaar:

Naast de theorie zal er gedurende 9 weekenden en één 4-daagse veel ruimte zijn voor het ervaringsgericht aanleren van praktische vaardigheden. Deze zullen je in staat stellen in te schatten waar iemand in zijn proces zit en welke richting je met hem op kan gaan. Ook zal er veel aandacht worden geschonken aan je eigen persoonlijke processen. Als deelgenoot van een groep zal je zelf als proefpersoon zowel als begeleider functioneren.

We nodigen je uit gedurende dit eerste jaar 4 boeken of delen van boeken te lezen. Je mag dan een verslag schrijven over hetgeen deze boeken jou hebben gedaan.

Gaandeweg het jaar zullen er evaluatiemomenten zijn. Hierin wordt gekeken hoe ver je staat in je eigen proces en hoe de voortgang van het je eigen maken van vaardigheden is.

Aan het einde van het eerste jaar zal er door middel van concrete opdrachten gekeken worden in hoeverre je je de stof theoretisch en praktisch hebt eigen gemaakt. Dit zal plaatsvinden tijdens een 4-daage in Orval.

Onderwerpen welke dit eerste jaar aan bod komen zijn onder andere: basis neurologie en delen uit: Transactionele Analyse, Somatic Experiencing, NLP, Voice Dialogue, Psychodrama, Inner Child work, Regressie, psychopathologie.

 

Tweede jaar:

Ook dit jaar omvat net als het eerste jaar 9 weekenden en een afsluitende 4-daagse. De nadruk zal hierbij meer liggen op de praktijk en praktische vaardigheden. Tijdens deze weekenden zullen er sessies worden gegeven, die in de groep besproken worden. Ook word je uitgenodigd buiten de weekenden om met elkaar te oefenen, waarna de verslagen hiervan in de groep besproken worden.

Tijdens dit jaar zal je twee boeken rondom het Innerlijke Kindwerk mogen lezen en hierover een korte presentatie geven.

Aan het einde van het tweede jaar zal er in Orval een praktische slottoets worden afgenomen. Bij voldoende resultaat zal er een voorlopig certificaat worden uitgedeeld, dat je in staat stelt zelfstandig te gaan werken als Innerlijke Kindcoach onder supervisie.

In dit tweede jaar verdiepen we de onderwerpen welke in het eerste jaar aan bod zijn gekomen. Tevens leren we herkennen en coachen van processen waar de cliënten zich in bevinden.

 

Derde jaar:

Dit is een praktijkjaar. Je zal zelf mensen gaan begeleiden op het gebied van het Innerlijke Kind. Dit jaar zal je zelf mogen zorgen voor minstens 5 cliënten. Gedurende een aantal keren per jaar zal je deze cliënten bespreken met je supervisor. Hierbij wordt dan ook gekeken naar je eigen proces binnen het werken met cliënten. Eventuele valkuilen, de kijk op jezelf als coach, alsmede het vast komen te zitten met de cliënten wordt dan nader besproken en behandeld.

Tegen het einde van het jaar wordt je uitgenodigd een scriptie te maken rond een onderwerp binnen het Innerlijke Kindwerk dat jou bijzonder aanspreekt. Zelfreflectie vormt hierbij een wezenlijk onderdeel. Deze scriptie zal worden geëvalueerd. Bij een voldoende resultaat zal dit leiden tot een certificaat Innerlijke Kind Coach, dat je in staat zal stellen zelfstandig mensen te coachen die op weg zijn naar zelfstandigheid in hun leven.

 

Toelatingseisen

 

·     Je bent minimaal de Engelse taal machtig.

·     Je hebt minimaal een Innerlijke Kind 4-daagse of weekend gevolgd. Heb je een andere opleiding gevolgd, waarin het Innerlijke Kind besproken is, kan je dit overleggen met Remke.

 

Lesgevers

 

De opleiding wordt voornamelijk gegeven worden door Remke Kamphuis met assistentie van Inge Fiers. Hierbij krijgen ze assistentie van externe lesgevers, die ieder om hun terrein de nodige vakbekwaamheid en ervaring ten toon hebben gespreid.
 

Remke is gecertificeerd psychotherapeut,  gediplomeerd Innerlijke Kindtherapeut, hypnotherapeut, regressietherapeut en reïncarnatietherapeut. Hij is meer dan 40 jaar werkzaam als therapeut waarvan 21 jaar werkzaam rondom het Innerlijke Kind. Remke is grondlegger van het Waterwiegen (2000), Adult Attachment Therapy® (2015) en TraumaHeling® (2019), welke gebasseerd is op Somatic Experiencing®  van Peter Levine.

 

Op dit moment heeft hij onder de naam De Vier Cirkels bvba een praktijk in Muizen. Zijn voornaamste reden om deze opleiding te starten is de enorme werkdruk die hij thans ervaart binnen het Innerlijke Kindwerk/ Adult Attachment Therapy® en zijn drang om dit mooie werk door te geven aan een volgende generatie.

 

Praktisch

 

Deze opleiding wordt eens in de twee jaar gegeven. (Start september 2016, 2018, 2022 (twee jaar uitgelsteld vanwege Corona) ), 2025 etc. .)

We gaan uit van minimaal 8 deelnemers. De groep kan maximaal 20 deelnemers groot worden.
 

Les-uren: 1e en 2e jaar 138 uur per jaar, verdeeld over 9 weekenden en één 4-daagse. 3e jaar 72 uur, verdeeld over 3 weekenden en één 4-daagse. 
80 uur zelfstudie en lezen boeken
Tijd die je zelf investeert in oefengroepen. 

 

Verplichte literatuur: 1e jaar 4 boeken, 2e jaar 2 boeken.

Je ontvangt een syllabus waarin de belangrijkste onderwerpen alsmede interessante feiten behandeld worden.
 

Voor de kosten en mogelijkheden betaling en KMO-cheques kun je terecht bij het Oost West Centrum in Antwerpen, die deze opleiding organiseert en mij hiervoor inhuurt: www.owc.be.

 

 

Van Hart tot Hart

Remke


© 2021 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media