Zoals je elders op deze website kan lezen, is het dus de kunst om met het Innerlijke Kind in contact te komen. Op deze manier kan je communiceren met dat deel in je. De vraag is nu, hoe kunnen we dat doen. Om met het Innerlijke Kind in contact te komen, zijn er verschillende mogelijkheden. Een aantal mogelijkheden bespreek ik hier, waarbij ik tevens aangeef wat voor waarde ik er zelf aan hecht. Let wel, dat is mijn mening en dit hoeft niet standaard door iedereen te worden overgenomen. Voor alles geldt echter wel: “geen woorden maar daden”, want werken met het Innerlijke Kind is een kwestie van doen en niet een kwestie van praten..

 

Regressie

Psychische en psychosomatische stoornissen hebben vaak hun oorsprong in het verleden. Met regressietherapie zoeken we contact met de bron van de stoornis, welke dus in het verleden ligt. Hoe doen we dat? Zoals al eerder aangegeven is, is de mens een psychosomatisch wezen, dat wil zeggen dat er een verband is tussen ons lichaam en onze psyché.  Als we iets negatiefs/akeligs meemaken dan zal dat verwerkt moeten worden. Het moet “een plekje” krijgen. Als het 100% verwerkt is blijft de herinnering over.  Vaak lukt deze volledige verwerking niet en blijft er energie achter.

Ergens in ons lijf ontstaat er een spanningsveld, (bijvoorbeeld in de nek en schouders waar ik vroeger als fysiotherapeut dan mijn vingers op stuk kon masseren, maar waar geen verbetering merkbaar was). “U zult ermee moeten leren leven” is dan ook vaak de boodschap die de patiënt te horen kreeg van de artsen. Dat spanningsveld kan opnieuw getriggerd worden, als we in een vergelijkbare situatie verzeild geraken. Hier maakt regressie dankbaar gebruik van. Het maakt gebruik van herhalingen van zinnen, opdat we het beter gaan voelen. Tegelijkertijd laten we de beelden op ons netvlies komen (indien mogelijk),we vragen wat voor emoties die persoon nu heeft (bijvoorbeeld verdriet) en  waar in hun lijf ze dat voelen. Als deze vier punten (situatie, emotie, zinnen en lichamelijke gewaarwording) eenmaal geactiveerd zijn verzoeken we de cliënt terug te gaan naar het eerste moment waarbij ze diezelfde ervaringen hadden in hun lijf. Zo komen we terecht bij de bron van dat verdriet en bij de oorzaak van het lijden in het heden. 

Dit alles kunnen we ook doen wanneer we werken met het Innerlijke Kind. De cliënt heeft een bepaald gevoel en heeft geen flauw idee waar dat vandaan komt. Met regressie blijkt dan dat ze onder tafel zit toen ze 3 was en dat ze zichzelf iets heeft voorgenomen. Die overtuiging zit er nog steeds in en daar valt dan mee te werken.  De volwassene van nu kan dan de kinderlijke emotie van toen oplossen, waardoor er een gedragsverandering plaats kan vinden.

 

Schrijfoefeningen

Omdat veel herinneringen rondom onze kinderjaren in onze onbewuste delen van onze psyché zitten opgeslagen, kunnen we hiermee in contact komen door creatief bezig te zijn, zoals tekenen, boetseren, drama, schrijven etc. Het doel is dat we gaan communiceren tussen de linker en de rechter hersenhelft. Bij een rechtshandige is zijn rechterhand de dominante hand en vertegenwoordigt het de volwassene. De linkerhand is de  non-dominante hand en vertegenwoordigt het het Innerlijke Kind.  Voor mij was dit een hele ontdekking, de linker- en de rechterkant konden met elkaar praten. Zo kun je er ook achter komen dat er meerdere Innerlijke Kinderen in je zitten  die onderling ook het één en ander te vertellen hebben.  Onze ervaring is dat de non-dominante hand altijd de waarheid spreekt. De ontdekking hiervan is voor veel cliënten een eyeopener voor hun therapeutisch proces.

 

Voice Dialogue

Iedereen weet dat hij/zij niet altijd hetzelfde is. Denk maar eens als je een lezing moet geven, dan voel je je anders dan als je je geliefde wilt verleiden. In ons “wonen” dan ook verschillende persoonlijkheden. Deze persoonlijkheden kunnen als het ware met elkaar praten. Zo kunnen de diverse Innerlijke Kinderen, de Innerlijke Ouders en de Innerlijke Criticus met elkaar praten.  De Voice Dialogue is een techniek waarbij we de diverse delen met elkaar letterlijk laten praten. Vaak komt er dan een conclusie uit die ver ligt van wat we met het gewone denken konden bereiken. Het beoefenen van de Voice Dialogue kan door vraaggesprekken te houden tussen therapeut en deelpersoonlijkheid, waarbij de cliënt tot een slotsom kan komen.

 

Massage/lijfcontact

Komen er kindstukken naar voren dan kan dit zeer emotioneel zijn. Wanneer deze emoties uitgeblust zijn (catharsis) kan het kindstuk soms aangeven dat het een behoefte heeft, bijvoorbeeld bij iemand weg willen kruipen, aangeraakt en/of gestreeld willen worden, een luisterend oor, een verhaaltje horen  etc. maar dit alles op kindniveau met de kinderlijke onschuld. De range van behoeftes is zo groot als het aantal mensen op deze aarde. Vaak komt het voor dat de cliënt gekoesterd wil worden, of bij iemand weg wil kruipen. Hieraan wordt dan gehoor gegeven, hetgeen tot heling kan leiden. We letten er daarbij wel op, of het de volwassene is die iets vraagt of dat het vanuit het kindstuk komt.  Massage is hierbij een van de mogelijkheden van lijfcontact. Ondanks het feit dat veel beroepsgroepen het fysieke contact verafschuwen, is uit onze ervaring gebleken, dat dit soms juist de motor is waardoor er heling plaatsvindt. We stellen ons dan ook op het standpunt, dat lijf-lijf contact mogelijk is, vermits dit een therapeutisch doel heeft. Seksualiteit daarentegen beschouwen we als iets volwassens en is hier niet op zijn plaats. Sterker nog, de oxytocine die vrijkomt bij knuffelen (het wordt niet voor niets knuffelhormoon genoemd), staat haaks op de werking van de adrenaline die vrij komt als er een seksuele activiteit is. Opwinding en lust is dus ook iets geheel anders dan tot rust komen en wegkruipen bij iemand. We stimuleren de cliënten dan ook om bij hun levenspartner zoveel mogelijk deze behoeftes te halen en onderscheid te maken tussen erotiek/lust en kinderlijke wegkruip-behoefte. Want bij wie kan je dit beter halen dan bij je eigen partner?

 

Adult Attachment Therapy

Gezien het feit, dat veel klachten voorkomen uit een slechte of onvolledige hechting in de baby-tijd, en gezien het feit dat we toen nog geen woord spraken, is een non-verbale aanpak van klachten die uit die tijd komen op z'n plaats. Zoals de moeder het kind koestert, zo kan de volwassene gekoesterd worden op de manier zoals de baby gekoesterd werd. Hierbij worden de 8 principes van de benadering van het kind op de volwassene toegepast. ( zie elders op deze website).  Onze ervaring is, dat mensen die soms jaren bij de psycholoog kwamen en alleen maar bezig waren met praten, in enkele sessies vooruitgang boekte, soms tot grote verbazing van de mensen zelf. Veiligheid en vertrouwen is hierbij een belangrijke hoeksteen.

 

Opstellingenwerk

De Duitser (ex-priester) Bert Hellinger heeft een methode ontwikkeld waarbij hij een probleem van een cliënt “opstelt” met behulp van andere mensen (representanten). Hellinger stelde dat veel problemen neerkomen op een afscheiding van mensen uit de familie door bijvoorbeeld andere seksuele geaardheid, scheiding e.d. Een sessie begint niet met een uitgebreid intakegesprek, daar ”dit de therapeut alleen maar af kan leiden”. Achtergronden van de cliënt weet Hellinger dus niet. Een sessie duurt meestal niet langer dan een half uur en er wordt geen nazorg geboden.  Veel therapeuten maken gebruik van het opstellingen-werk van Hellinger, om op deze manier de cliënt te helpen. Ik weet er te weinig vanaf om hier  een glashard oordeel over te kunnen vellen. Wel ben ik erg geschrokken van het artikel in skepsis (www.skepsis.nl/berthellinger). Hierin wordt de harde kant van Hellinger belicht en zelfs de consequenties van een verkeerde sessie (zelfmoord). Citaat 1:  Als een echte priester bemiddelt Hellinger tussen de mens en de grote ordening. De emoties mogen daarbij rijkelijk stromen, want daar zit het publiek op te wachten. Het is duidelijk dat Hellinger alle therapeutische regels aan zijn laars lapt. Hij manipuleert mensen en dringt zijn wereldbeeld aan hen op. Velen laten zich echter maar al te graag op hun plaats zetten door een alwetende goeroe die hen met het lot kan verzoenen”, Citaat 2: “ Hellinger gunt zijn cliënten bijzonder weinig ruimte. Ze mogen alleen informatie geven die hij kan gebruiken voor zijn rigide interpretatieschema's. Het is niet mogelijk om Hellinger tegen te spreken, want dan breekt hij de sessie meteen af. Er mag ook niets over de opstelling worden gezegd. Dat recht is voorbehouden aan de therapeut, die ter ondersteuning de microfoon in zijn bezit heeft. Hij stuurt de uitspraken van de representanten in de gewenste richting, geeft er betekenis aan en brengt ze met elkaar in verband. De plaatsvervangers zijn het best bruikbaar wanneer hun uitspraken vooral in het begin niet al te specifiek zijn, zodat de therapeut er nog van alles van kan maken. Als hij niet weet waar het probleem zit, dan kan hij als noodgreep een zogenaamd Familiegeheim opstellen. Want één ding is zeker: het zit in de familie! “.

 

NLP

NLP staat voor Neuro linguïstisch Programmeren. Het doel van NLP is het verruimen van de blik van de cliënt zodat nieuwe oplossingen zich kunnen aandienen. De manier waarop dit doel bereikt wordt verschilt echter per cliënt en per NLP counselor. Binnen de NLP bestaat er geen vast behandelschema, wel zijn er enkele overeenkomsten in behandelingstechnieken te onderscheiden. Zo zal een NLP counselor de cliënt allereerst vragen de problemen te omschrijven. Daarbij let de NLP counselor onder andere op de lichaamstaal, het taalgebruik en op de (on)bewuste manieren van communiceren van de cliënt. Vervolgens wordt er een concreet doel met de cliënt overeen gekomen. Om dit doel te bereiken kunnen binnen de NLP veel verschillende technieken worden toegepast waaronder: ankeren, het innemen van posities, herkaderen en spreken met deelpersoonlijkheden. Binnen het Innerlijke Kind werk worden al deze onderdelen gebruikt, niet op zichzelf staand maar meer ingebed binnen het aanbod van de totale therapie. Door het concrete karakter van de NLP lijkt het erop dat het niet de ideale therapievorm is voor mensen met emotionele klachten. Juist binnen het Innerlijke Kindwerk is dit soms het geval, in die gevallen werken we dan niet of minder met technieken uit de NLP.

 

Dramatiek

Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors.
Door op een ‘speelse’ manier met uw problemen aan de slag te gaan, kan het helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. De dramatherapeut zet de genoemde technieken bewust in, om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen. Binnen  het Innerlijke Kindwerk maken we hier gebruik van, in de driehoek vader/moeder/kind. Hiermee kunnen we de kijk van de cliënten op de wereld en op zichzelf veranderen, hetgeen tot heling kan leiden.

 

Hypnose

Wanneer de term hypnose  tevoorschijn komt raakt dat bij veel mensen een snaar van voorzichtigheid. Men kent de toneel hypnotische sessies en wenst daarbij niet betrokken te worden. Toch geraken we dagelijks enkele malen onder hypnose. Denk maar eens aan de keer dat u door de polder rijdt en u zich dan verbaast dat u al ergens bent, terwijl u het gevoel heeft nog maar net te zijn weggereden, u bent dan in trance geweest. Juist van deze trance maakt de hypnotherapie gebruik. Let wel, uit onderzoek blijkt, dat u niets kan doen wat u normaliter ook niet zou doen. Bij hypnotherapie worden ervaringen naar boven gehaald die in de onbewuste  lagen van het bewustzijn opgeslagen liggen. Bij het Innerlijke Kindwerk halen we graag deze zaken naar boven die onbewust zijn geworden en die ons kunnen helpen het huidige probleem aan te pakken. Voor specifieke informatie over hypnose als therapie kan men terecht bij de NBvH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapie).

 

Creatieve therapie

Dit is een therapievorm die zich met name richt op het kind en juist daarom maakt men gebruik van de volgende 5 mediums: drama, muziek, beeldend, dans en tuin. De creatieve therapie gaat terug naar de authenticiteit van het kind. Bij veel volwassenen is dit juist verdwenen, daar we geleerd hebben ons aan onze omgeving  aan te passen. We maken gebruik van de technieken uit de creatieve therapie, om de volwassenen weer hun kindsdeel te laten ervaren.

 

Ademen

Hoe natuurlijk is het om adem te halen. We ademen allemaal elke dag weer en als we dit niet doen gaan  we dood. Toch zijn veel mensen gestopt met DIEP ademhalen, het wordt dit oppervlakkig. Ons is gebleken dat dit vaak gebeurt bij mensen die een traumatische jeugd hebben gehad. Laten we hen in therapie nu dieper doorademen, dan komen de emoties naar boven en kan men met het feitelijke trauma aan de slag. Gebeurt dit in het water, dan heet het Warm Water Rebirthing. Door dieper en voller te ademen, komt men ook meer bij de emotionele laag van zichzelf terecht. Mensen die meer functioneren als robots en niet “bij hun gevoel kunnen komen” kunnen hier baad bij hebben.

 

Somatic Experiencing

Een methode die door Peter Levine is geïntroduceerd. Hierbij wordt een trauma gezien als een ontregeling van het Autonoom Zenuwstelsel. Zeg maar: het zenuwstelsel is in een continue staat van waakzaamheid. Dit leidt uiteindelijk tot aftakeling en vermoeidheid ( immers, er is nauwelijks herstel mogelijk).  Ik gebruik deze methode in de behandelingen van het Innerlijke Kind. Dit omdat ik er van uitga, dat het Innerlijke Kind is ontstaan door o.a. Traumatische ervaringen in de baby- kindertijd, welke voor het kind als traumatiserend werd ervaren. En al vonden wij als volwassene alles normaal, het kind snapt het niet en ziet het als gevaar. En in feite zit zijn lichaam dan in een continue fase van waakzaamheid, omdat de noodzakelijke ontlading niet plaats gevonden heeft. Ik ben geen SE-therapeut, echter pas de methodiek als dusdanig wel toe.

 

Waterwiegen

Soms komt het voor, dat we gebruik maken van de kracht van het warme water. Dit is dan niet het hiervoor genoemde Warm Water Rebirthing, maar meer het op een zachte manier bewegen in warm water (36° Celsius). Dit zorgt ervoor dat gespannen lichaamsdelen zich gaan ontspannen en als dit plaats gaat vinden zal de vastzittende energie die daarop zit vrij kunnen komen. Soms gaat dit gepaard met emoties, echter ook vaak met grote vreugde en een bevrijdend gevoel van ruimte. Voor meer informatie zie: www.waterwiegen.nl en www.waterwiegen.be.

 


© 2019 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media